Konkurs z TopMarket

Regulamin akcji konkursowej
„Premiujemy kreatywność”
§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Akcja „Premiujemy kreatywność” jest organizowana przez Kujawsko Dobrzyńską Spółdzielnie Handlową w Rypinie z siedzibą przy Pl. Sienkiewicza 11, 87-500 Rypin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000079809, nr NIP: 8920000971 („Organizator”)
 2. Akcja „Premiujemy zakupy” („Promocja”) jest organizowana w sklepie nr 11 Top Market i skierowana jest wyłącznie do nabywców towarów w tym sklepie, którzy gotowi są przedstawić hasło promocyjne i zezwolić na jego użytkowanie przez Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin „Premiujemy zakupy” („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji oraz prawa i obowiązki jej Uczestników.
  § 2 Uczestnictwo w akcji
  Uczestnikiem akcji może być pełnoletnia osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:
  a. zakupiła towary w sklepie wskazanym w § 1 ust.2 , w okresie trwania promocji za kwotę udokumentowaną paragonem na wartość nie mniejszą niż 100zł.
  b. Umieści na paragonie dokumentującym nabycie towaru swoje imię, numer telefonu kontaktowego oraz hasło związane z działalnością w zakresie handlu spożywczego
  c. Wypełniony w sposób wskazany w pkt b paragon umieści w urnie zlokalizowanej na terenie placówki wskazanej w § 1
  § 3 Przebieg promocji. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
 4. Okres promocji określa się na od 01.10.2022. do 07.10.22.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest łączne spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa wskazanych w § 2.
 6. Uczestnictwa w Promocji jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 7. W celu wyłonienia zwycięzców akcji oraz w celu zapewnienia prawidłowego jej przebiegu, Organizator powoła komisję składającą się z trzech przedstawicieli Organizatora.
 8. Komisja zweryfikuje paragony pod względem spełnienia warunków uczestnictwa. Paragony spełniające wymagania zostaną zakwalifikowana do etapu wyboru dziesięciu najlepszych haseł promocyjnych.
 9. Wyłonienie najlepszych haseł nastąpi w dniu 12.10.2022. Roku, przy czym autorów najlepszych trzech informuje się o tym telefonicznie.
 10. Laureaci wskazani w ust.6 powyżej otrzymują następujące nagrody:
 11. Nagroda główna: Zmywarka BEKO:
 12. Nagroda druga: Kuchenka Mikrofalowa GOTZE&JENSEN
 13. Nagroda trzecia: Odkurzacz Elektrolux
 14. Nagroda czwarta:, Odkurzacz Elektrolux
 15. Nagroda piąta: Blender Gotze
 16. Nagroda szósta: Blender Gotze
 17. Laureat, który nie podjął kontaktu telefonicznego mimo dwukrotnej próby traci uprawnienie do nagrody. W przypadku takim nagrody przyznawane są kolejnym osobom spośród wyłonionych zgodnie z ust 5, w przypadku zaś braku z nimi kontaktu – osobom wylosowanym z listy wszystkich uczestników.
 18. Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 4 dni od dnia ustalenia listy laureatów na terenie sklepu.
 19. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody.
 20. Potwierdzenie odbioru nagrody, o której mowa w ust. 5 stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania nagrody Zwycięzcy.
  § 4 Postanowienia końcowe
 21. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptacje niniejszy regulamin Uczestnicy Promocji działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani.
 22. Informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: biuro@kdsh.pl
 23. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, u dyrektora sklepu.

Rypiniak będzie jeszcze większy

Już od 19 maja 2016 roku zaczynamy wprowadzać zmiany w naszym sklepie Top HiperMarket.  Remont potrwa jedynie do połowy czerwca. Już dziś zapraszamy na kolejne otwarcie w dniu 18.06.2016.

Bardzo przepraszamy za te chwilowe niedogodności. Chcemy, aby dzięki wprowadzonym zmianom, sklep Top HiperMarket  był jeszcze bardziej przyjazny i wygodny dla naszych Klientów!